Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana

+386 41 501 309 

odvetnica@radulovic.si

Odvetniška pisarna

Nina Radulovič

Področja dela

Osnovna poslovna usmeritev odvetniške pisarne temelji na pridobljenih delovnih izkušnjah v več kot 20 letih dela, na dodatnem izobraževanju in poglabljanju znanja ter na osebni predanosti in zaupanju. Na tej podlagi nudimo odvetniške storitve pravnim in fizičnim osebam, tako domačim kot tujim. Posebnost odvetniške pisarne je izrazito oseben pristop, povezovanje in obvladovanje različnih pravnih področij in njihovo sovplivanje, spremljanje sodne prakse in visoka stopnja zaupnosti.

Posebni pravni področji zastopanja, kjer je zastopanje možno na podlagi izpolnjevanja pogojev za vpis v posebne imenike, sta zastopnik za modele in znamke in zastopnik za begunce. Poleg teh zastopamo pravne in fizične osebe na naslednjih pravnih področjih:

Družinsko pravo

V okviru družinskega prava vam svetujemo in vas zastopamo predvsem pri vprašanjih, ki jih prinese razveza zakonske zveze oziroma razpad izven zakonske skupnosti, dodelitev otrok v varstvo in vzgojo, določitev stikov, preživnine – tudi za (nekdanja) partnerja, delitev skupnega premoženja in glede drugih vprašanj po Družinskem zakoniku. Kot novost lahko izpostavimo t.i. »predporočne pogodbe« in nekoliko sproščeno urejanje statusa premoženja zakoncev.

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Delovno pravo zajema tako individualno kot kolektivno delovno pravo, v največ primerih pa gre za vprašanja, vezana na vprašanje pogodbe o zaposlitvi (sklepanje, odpoved, zastopanje v delovnih sporih), ki se nemalokrat tesno povezuje z vprašanji socialne varnosti (socialni spori glede invalidnin, bolniških nadomestil), sodelovanje s sindikati in z delodajalci v vseh spektrih zadev s tega področja.

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo obsega statusno pravo gospodarskih družb, zadrug, pravo finančnega poslovanja, pravo intelektualne lastnine ter nenazadnje stečajno pravo. Naše delo je v največji meri zastopanje v gospodarskih sporih pred sodišči, še več pa faza pred njimi, to je svetovanje na področju sklepanja gospodarskih pogodb, svetovanje glede pravnih okvirov poslovnih odločitev in kot specialnost registracija blagovnih znamk in modelov na nacionalni, evropski in svetovni ravni.

Kazensko pravo

Kazensko pravo današnjo stvarnost prežema v večji meri kot nekdaj in na številnih področjih. V kaznovalno pravo štejemo tudi pravo prekrškov, ki so še pogostejši. Globe in kazni so določene skoraj na vseh pravnih področjih in zato težimo k temu, da strankam zagotovimo zadostne informacije še preden pride do postopka. Za tiste stranke, ki so se že znašle v postopku, pa z zastopanjem posledice omejimo ali, če je le mogoče, odvrnemo tudi s poznavanjem drugih pravnih področij.

Civilno pravo

V okviru civilnega prava povezujemo področja stvarnega prava, vključno z zemljiško knjigo in motenjem posesti, dednega prava, zadev s področja obligacijskega prava, sestavo pogodb, zastopanje v gospodarskih sporih in civilnih sporih pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji.

Mednarodno pravo

Mednarodno pravo je na tem mestu izpostavljeno zaradi preteklih izkušenj in večletnega sodelovanja z OZN, OECD in OVSE.

Upravno pravo

Upravno pravo je sklop postopkov pred upravnimi organi, ki potekajo po pravilih splošnega upravnega postopka pred upravnimi enotami, ministrstvi in vsemi organi, za katere ni predpisan poseben oziroma drug postopek poslovanja.

Ustavno pravo

Naše delovanje je usmerjeno za zastopanje v postopkih pred Ustavnim Sodiščem RS, v nekaterih delih (na podlagi 25. člena Ustave RS) tudi pred Upravnim sodiščem RS.

Odvetnica Nina Radulovič, univ. dipl. prav.

Zastopnica za modele in znamke, svetovalka za begunce, zastopnica za pridržane osebe v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, ex offo zastopnica v kazenskih zadevah, začasna zastopnica po ZPP

Izobrazba

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Znanje jezikov

slovenski, angleški, hrvaški, srbski, pasivno nemški, pasivno francoski, ruski

Delovne izkušnje

 • Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
 • Urad Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije
 • Komisija za preprečevanje korupcije RS
 • Višje sodišče v Ljubljani
 • Odvetniška družba Toš in partnerji, o.p., d.o.o.

Strokovne aktivnosti

 • Članica Ad hoc komiteja za pripravo Konvencije Združenih narodov za preprečevanje korupcije
 • Vodja delegacije Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov na Dunaju
 • Aktivna udeleženka priprav na 11. svetovni kongres Združenih narodov na inštitutu UNAFEI v Tokiu na Japonskem
 • Aktivna udeleženka omizja/predavateljica na 11. svetovnem kongresu ZN v Bangkoku
 • Vodilna ocenjevalka pravnega sistema Estonije pri OECD – OCDE, Pariz
 • Kratkoročna svetovalka pri OVSE, Podgorica
 • Kratkoročna svetovalka pri Evropski uniji, PAMECA

Odvetniška pisarna

Odvetniška pisarna odvetnice Nine Radulovič je bila ustanovljena leta 2008 in je organizirana v skladu z veljavnimi pravili Odvetniške zbornice Slovenije in obsega zastopanje v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo. Dodatno je zagotovljeno delovanje v skladu z zakonom, ki ureja pogoje za zastopnike za modele in znamke in zakonom, ki ureja svetovanje in zastopanje beguncev.

Če potrebujete pravno zastopanje ali nasvet, pa ste glede pravne opredelitve Vašega primera v dvomu, nas kontaktirajte.

Naslov

NINA RADULOVIČ – odvetnica
Dunajska cesta 51
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon +386 41 501 309
Faks +386 1 230 23 15
E-naslov: odvetnica@radulovic.si
Varen elektronski predal VEP: odvetnica.radulovic@vep.si

Delovni čas

V običajnih razmerah izvajamo posvete po predhodnem dogovoru ob delovnikih med 8. in 16. uro glede na odsotnosti zaradi sodnih obravnav.

Podatki o družbi

Davčna številka SI63272342
Matična številka 2385074
SKD M69.101 – Odvetništvo
Fiduciarni račun: IBAN SI56 6100 0002 3713 646, odprt pri DH d.d.

Pomembna obvestila

Višja sila, spremenjene okoliščine

Višja sila, spremenjene okoliščine

Na splošno poznajo vsebinsko primerljive institute v večini sodobnih pravnih sistemov, različna pa je lahko razlaga vsebine ali obsega pomena ter s tem povezanih posledic. Kaj bo veljalo in kako se bodo presojala konkretna razmerja, je odvisno tudi od morebiti pogodeno drugače dogovorjenega prava, ki se uporablja.

Preberite več

Odvetnica Nina Radulovič

Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana