Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana

+386 41 501 309 

odvetnica@radulovic.si

Odvetniška pisarna

Nina Radulovič

Področja dela

Osnovna poslovna usmeritev odvetniške pisarne temelji na pridobljenih delovnih izkušnjah v 25 letih dela, na stalnem dodatnem izobraževanju in poglabljanju znanja ter na osebni predanosti in zaupanju in je dopolnjena s certificiranimi specialnimi znanji na področju NLP, usmerjenega čustvovanja in alkimije prostora. Na tej podlagi nudimo odvetniške storitve pravnim in fizičnim osebam, tako domačim kot tujim. Posebnost odvetniške pisarne je izrazito oseben pristop, povezovanje in obvladovanje različnih pravnih področij in poznavanje njihovega sovplivanja, spremljanje sodne prakse in najvišja stopnja zaupnosti.

Posebni pravni področji zastopanja, kjer je zastopanje možno na podlagi izpolnjevanja pogojev za vpis v posebne imenike, je zastopanje na področju modelov in znamk, pri izvajanju storitev IP Scan Enforcement in na področju svetovanja beguncem. Poleg navedenih zastopamo pravne in fizične osebe na naslednjih pravnih področjih:

Družinsko pravo

V okviru družinskega prava vam svetujemo in vas zastopamo predvsem pri vprašanjih, ki jih prinese razveza zakonske zveze oziroma razpad izven zakonske skupnosti, dodelitev otrok v varstvo in vzgojo, določitev stikov, preživnine – tudi za (nekdanja) partnerja in glede drugih vprašanj po Družinskem zakoniku. Kot (še vedno) novost lahko izpostavimo t.i. »predporočne pogodbe« in nekoliko sproščeno urejanje statusa premoženja zakoncev ter s tem povezana vprašanja delitve skupnega premoženja s posebnim poudarkom na nepremičnem premoženju in pomoči pri reševanju tudi s pomočjo konciliacije in specialnih znanj na področju nepremičnin – tudi znanj, ki presegajo okvire prava.

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Delovno pravo zajema v prvi vrsti individualno delovno pravo tako na strani delodajalec kot delavcev, v največ primerih pa gre za vprašanja, vezana na vprašanje pogodbe o zaposlitvi (sklepanje, odpoved, zastopanje v delovnih sporih), ki se nemalokrat tesno povezuje z vprašanji socialne varnosti (socialni spori glede invalidnin, bolniških nadomestil), sodelovanje s sindikati in z delodajalci v vseh spektrih zadev s tega področja. Dodatno je pomemben vidik delovnopravnih vprašanj vezan tudi na interne akte delodajalcev. Na tem področju vam svetujemo in pripravimo ustrezno dokumentacijo.

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo obsega svetovanje na področju statusnega prava gospodarskih družb, zadrug, pravo finančnega poslovanja s posebnim poudarkom na pravu intelektualne lastnine. Naše delo je v največji meri zastopanje v gospodarskih sporih pred sodišči, še več pa faza pred njimi, to je svetovanje na področju sklepanja gospodarskih pogodb, svetovanje glede pravnih okvirov poslovnih odločitev in kot specialnost registracija blagovnih znamk in modelov na nacionalni, evropski in svetovni ravni ter izvajanje storitev IP Scan Enforcement.

Kazensko pravo

Kazensko pravo današnjo stvarnost prežema v večji meri kot nekdaj in na številnih področjih. V kaznovalno pravo štejemo tudi pravo prekrškov, ki so še pogostejši. Globe in kazni so določene skoraj na vseh pravnih področjih in zato težimo k temu, da strankam zagotovimo zadostne informacije še preden pride do postopka. Za tiste stranke, ki so se že znašle v postopku, pa z zastopanjem posledice omejimo ali, če je le mogoče, odvrnemo tudi s kombinacijo poznavanja drugih pravnih področij, na primer področja intelektualne lastnine ter izvajamo storitev IP Scan Enforcement tudi na tem področju.

Civilno pravo

V okviru civilnega prava povezujemo področja stvarnega prava, vključno z zemljiško knjigo in motenjem posesti, dednega prava, zadev s področja obligacijskega prava, sestavo pogodb, zastopanje v gospodarskih sporih in civilnih sporih pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji.

Mednarodno pravo

Mednarodno pravo je na tem mestu izpostavljeno zaradi preteklih izkušenj in večletnega sodelovanja z OZN, OECD in OVSE.

Upravno pravo

Upravno pravo je sklop postopkov pred upravnimi organi, ki potekajo po pravilih splošnega upravnega postopka pred upravnimi enotami, ministrstvi in vsemi organi, za katere ni predpisan poseben oziroma drug postopek poslovanja.

Ustavno pravo

Naše delovanje je usmerjeno za zastopanje v postopkih pred Ustavnim Sodiščem RS, v nekaterih delih (na podlagi 25. člena Ustave RS) tudi pred Upravnim sodiščem RS.

Odvetnica Nina Radulovič, univ. dipl. prav.

Zastopnica za modele in znamke, svetovalka za begunce, zastopnica za pridržane osebe v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, ex offo zastopnica v kazenskih zadevah, začasna zastopnica po ZPP

Izobrazba

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Znanje jezikov

slovenski, angleški, hrvaški, srbski, pasivno nemški, pasivno francoski, ruski

Delovne izkušnje

 • Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
 • Urad Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije
 • Komisija za preprečevanje korupcije RS
 • Višje sodišče v Ljubljani
 • Odvetniška družba Toš in partnerji, o.p., d.o.o.

Strokovne aktivnosti

 • Članica Ad hoc komiteja za pripravo Konvencije Združenih narodov za preprečevanje korupcije
 • Vodja delegacije Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov na Dunaju
 • Aktivna udeleženka priprav na 11. svetovni kongres Združenih narodov na inštitutu UNAFEI v Tokiu na Japonskem
 • Aktivna udeleženka omizja/predavateljica na 11. svetovnem kongresu ZN v Bangkoku
 • Vodilna ocenjevalka pravnega sistema Estonije pri OECD – OCDE, Pariz
 • Kratkoročna svetovalka pri OVSE, Podgorica
 • Kratkoročna svetovalka pri Evropski uniji, PAMECA
 • Predsednica Disciplinske komisije prve stopnje pri Odvetniški zbornici Slovenije (2008–2018)

Odvetniška pisarna

Odvetniška pisarna odvetnice Nine Radulovič je bila kot samostojna pisarna ustanovljena v začetku leta 2008 in je organizirana v skladu z veljavnimi pravili Odvetniške zbornice Slovenije in obsega zastopanje v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo. Dodatno je zagotovljeno delovanje v skladu z zakonom, ki ureja pogoje za zastopnike za modele in znamke ter za izvajanje storitve IP Scan Enforcement, in zakonom, ki ureja svetovanje in zastopanje beguncev.

Če potrebujete pravno zastopanje ali nasvet, pa ste glede pravne opredelitve Vašega primera v dvomu, nas kontaktirajte.

Delovanje pisarne temelji tudi na pridobljeni (samo)disciplini v procesu treningov tradicionalnega karateja (dosežena mojstrska stopnja I. dan), dodatnih znanjih na področju NLP, veščinah poslovnega vodenja (Business coach) in dosežene mednarodno certificirane mojstrske stopnje na področju hipnoze ter na področju alkimije prostora (dosežena mednarodno certificirana stopnja izobraževanja The House Whispering Academy, London, UK).

Naslov

NINA RADULOVIČ – odvetnica
Dunajska cesta 51
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Kontakt

Telefon +386 41 501 309
Faks +386 1 230 23 15
E-naslov: odvetnica@radulovic.si
Varen elektronski predal VEP: odvetnica.radulovic@vep.si

Delovni čas

V običajnih razmerah izvajamo posvete po predhodnem dogovoru ob delovnikih med 8. in 16. uro glede na odsotnosti zaradi sodnih obravnav.

Podatki o družbi

Davčna številka SI63272342
Matična številka 2385074
SKD M69.101 – Odvetništvo
Fiduciarni račun: IBAN SI56 6100 0002 3713 646, odprt pri DH d.d.

Obvestila

Odvetnica Nina Radulovič

Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana