Predsednik Vrhovnega sodišča RS je zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 izdal novo odredbo o posebnih ukrepih v zvezi z izvajanjem sodne oblasti na podlagi katere vsa sodišča od 31.03.2020 opravljajo naroke in odločajo v omejenem obsegu sodnih zadev, ki štejejo kot nujne zadeve.

Pravna podlaga je 83.a člena Zakona o sodiščih in 4. člen Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19).

Vsa sodišča od 31. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, od teh pa se kot nujne ne štejejo:

  1. v zadevah zavarovanja: dejanja, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti,
  2. menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
  3. popis zapustnikovega premoženja,
  4. zadeve prisilne poravnave in stečaja,
  5. zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških,
  6. zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora;
  7. upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu,
  8. upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
  9. upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih,
  10. upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

Naroki in seje ter zaslišanja v nujnih zadevah se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, izvedejo prek videokonference.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo med nujne zadeve, se prekličejo.

Drugače kot običajno so urejeni dostopi do sodišča in javnost je lahko tudi v nujnih zadevah začasno izključena.

Takšna ureditev velja do javno objavljenega preklica, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih z dne 13. 3. 2020, objavljena v Uradnem listu RS 21/20, preneha veljati.