Navedeni zakon je Državni zbor sprejel dne 19.03.2020. Ukrepi, uzakonjeni s tem zakonom, veljajo začasno, do preklica, vendar najdlje do 01.07.2020.

Ukrepi v sodnih zadevah

Materialni roki (to so roki za uveljavljanje pravic strank) ne tečejo.

Navedeno ne velja za sodne zadeve, ki se obravnavajo kot nujne – navedli smo jih v obvestilu z dne 17.03.2020. V nujnih zadevah tako tečejo tako procesni kot materialni roki, v drugih zadevah pa ne. Izjeme so natančno navedene in jih ni dopustno širiti z razlago.

Kot nujne bodo v času veljavnosti posebnih ukrepov vselej obravnavane:

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter
  • v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
  • izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, in
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah.

Ukrepi v upravnih, drugih javnopravnih in prekrškovnih zadevah

Roki za uveljavljanje pravic v upravnih zadevah se podaljšujejo.

Roki v upravnih in prekrškovnih zadevah ne tečejo, razen če gre za zadeve,

  • kjer obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi,
  • za javni red in mir,
  • za javno varnost,
  • za premoženje večje vrednosti,
  • če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke,
  • če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic.

Prav tako se zakonom prilagaja poslovanje upravnih organov za to obdobje.

Ukrepi glede izvrševanja kazenskih sankcij

Uzakonjene so začasne spremembe glede pozivanja obsojencev na prestajanje kazni zapora, premestitve obsojencev, prekinitve prestajanja kazni in predčasnega odpusta.

Zakon vsebuje tudi ukrepe glede notarskih pisarn oziroma njihovega (omejenega) poslovanja.